Obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti Top-Parfémy s. r. o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava a jej obchodných partnerov (ďalej len "Kupujúci") v obchodných záväzkových vzťahoch vznikajúcich medzi spoločnosťou Top-Parfémy s. r. o. a Kupujúcim.

Top-Parfémy s. r. o. je prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.mami-milano.sk/ a zároveň predávajúcim.

1.2
VOP sa nevzťahujú na dodávanie tovaru spotrebiteľom, t.j. osobám, ktoré kupujú tovar pre svoju priamu spotrebu.

1.3
Používaním www stránok internetového obchodu https://www.mami-milano.sk/ a vyplnením registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito VOP a vyhlasuje, že sa s nimi dôkladne oboznámil. Zároveň berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov podľa § 7, ods. 4, pís. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, t.j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy.

1.4
Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP bez upovedomenia kupujúceho. Každá vykonaná zmena bude v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Aktuálne platné znenie Obchodných podmienok bude zverejnené na internetovej stránke predávajúceho.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1
Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom internetových stránok https://www.mami-milano.sk/

2.2
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto VOP.

2.3
Prijatú objednávku predávajúci potvrdí najneskôr do 24 hodín emailom so súhrnom objednávky. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Všetky potvrdené objednávky sú pre obe strany záväzné.

2.4
Predávajúci sa zaväzuje dodať správny kupujúcim objednaný druh a množstvo tovaru a to v dohodnutej cene.

2.5
Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu vráti uhradenú sumu v plnej výške a to najneskôr do 14 pracovných dní alebo mu ponúkne náhradný tovar alebo iné riešenie. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho).

3. CENA ZA TOVAR

3.1
Ceny uvedené na internetových stránkach https://www.mami-milano.sk/ po schválenej registrácii, platia pre nákup produktov prostredníctvom internetového velkooobchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

3.2
Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

3.3
K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.

V prípade objednávky do 100€ bez DPH bude účtovaná doprava a balné 5,00€ s DPH.

V prípade objednávky nad 100€ bez DPH je doprava a balné ZADARMO.

4. PLATBA ZA TOVAR

4.1
Tovar je možné uhradiť:
a. prevodným príkazom na účet predajcu vedený vo Fio banke na základe potvrdenia objednávky
b. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

5. DODACIE PODMIENKY

5.1
Dodacia doba na tovar v ponuke je nasledovná
a. ak je tovar na sklade predávajúceho, potom je odoslaný do 24 hodín od pripísania úhrady podľa bodu 4.1.a na účet predávajúceho, alebo po mailovom alebo telefonickom potvrdení spôsobu platby dobierkou.
b. ak je tovar na sklade u dodávateľa, potom je odoslaný najneskôr do 7 pracovných dní od pripísania úhrady podľa bodu 4.1.a na účet predávajúceho, alebo po mailovom alebo telefonickom potvrdení spôsobu platby dobierkou.
c. v prípade tovaru, ktorý nie je dostupný ani v sklade dodávateľa, je dodacia doba maximálne taká, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli mailom. V tomto prípade môže predávajúci od kupujúceho požadovať zloženie zálohy vo výške 50% z hodnoty objednaného tovaru. V prípade nedodania tovaru v dohodnutej lehote bude zálohová suma kupujúcemu vrátená maximálne do 7 pracovných dní od uplynutia dohodnutého termínu dodania tovaru. V prípade, že sa kupujúci rozhodne do uplynutia termínu dodávky od objednávky odstúpiť, zálohová suma mu nebude vrátená.

6. DOPRAVA TOVARU

6.1
Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom internetových stránok https://www.mami-milano.sk/ je vykonávaný v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.

6.2
Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru spôsobom, ktorý si môže kupujúci vybrať pri zadávaní objednávky:
a. osobný odber podľa dohody
b. prostredníctvom kuriérskej služby Packeta

6.3
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4
Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade, ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu kuriérskej služby. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

6.5
Predávajúci zodpovedá za tovar až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby dodania kuriérskou spoločnosťou alebo osobným odberom.

6.6
Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú oneskoreným dodaním objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

7. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE, ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

7.2
Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ").

7.3
Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru bezodkladne po jeho prevzatí záručný list. Prípadné reklamácie kupujúci uplatňuje priamo u predávajúceho, ktorý zabezpečí riadne posúdenie a odstránenie reklamovanej závady v zákonom stanovenej lehote.

7.4
Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.5
Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

7.6
Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru, ak zo zmluvy alebo záručného listu nevyplýva niečo iné. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia.

9. ĎAĽŠIE USTANOVENIA

9.1
Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

9.2
Ďalšie vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.